Afspraak is afspraak

Algemene voorwaarden deelname IKVW kindervakantieweken

Aanmelding

U kunt uw kind aanmelden met het digitale inschrijfformulier op de website van Stichting IKVW (www.ikvw.nl). Met deze inschrijving stemt u tevens in met de algemene voorwaarden en het privacy statement van Stichting IKVW.

Leeftijd

Stichting IKVW maakt gebruik van de groepsindeling van het basisonderwijs (of een vergelijkbare jaargroep in het bijzonder onderwijs) voor de plaatsing in een bepaalde vakantieweek, hierbij gebruiken we ook richt-leeftijden, waarvan bij uitzondering afgeweken kan worden.

  • IKVW Play – leerlingen die in het jaar van inschrijving in groep 5 en 6 zitten. (leeftijd van 8 – 10 jaar)
  • IKVW Outdoor – leerlingen die in het jaar van inschrijving in groep 7 en 8 zitten. (Leeftijd van 10 – 12 jaar)
  • IKVW Adventure – leerlingen die in het jaar van inschrijving in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs zitten (12 jaar of ouder)

Betaling

Voor elke week vragen wij een bijdrage in de onkosten, het inschrijfgeld.

  • IKVW Play – € 25,-
  • IKVW Outdoor – € 35,-
  • IKVW Adventure – € 45,-

Dit bedrag dient direct bij inschrijving overgemaakt te worden en uiterlijk 2 weken voor aanvang van de vakantieweken, overgemaakt te worden op de rekening van IKVW: NL69INGB0009186715 t.n.v. Stichting IKVW te Rotterdam

Indien het bedrag niet voldaan kan worden, houdt Stichting IKVW zich het recht om deelname van de vakantieweek te annuleren.

Inschrijving

De inschrijving voor een kindervakantieweek is pas definitief, wanneer Stichting IKVW de digitale inschrijving heeft gecontroleerd en geaccordeerd. Bij akkoord is de inschrijving definitief en zal de voornaam van de deelnemer op de deelnemerslijst op de website gepubliceerd worden.Tevens ontvangt u maximaal twee weken voor aanvang een brief met hierin de laatste gegevens van de vakantieweek.

Stichting IKVW behoudt zich het recht een inschrijving niet te accorderen of te annuleren. Hiervan stellen wij u te allen tijde op de hoogte met vermelding van reden. Hier is geen beroep op aan te tekenen.

Contact

Bij vragen, ziekte, heimwee of noodgevallen, zullen wij contact opnemen met ouders/verzorgers. U dient te allen tijde bereikbaar te zijn op het noodnummer dat u invult op het inschrijfformulier. Wijzigingen kunt u doorgeven met het contactformulier op de website (www.ikvw.nl).

Wanneer u een noodgeval heeft, kunt u contact opnemen met het noodnummer, dat vermeld staat op de website (www.ikvw.nl).

Annulering

Annulering van de vakantieweek kan alleen schriftelijk of per email. Bij annulering tot 14 dagen voor de dag van vertrek zal er restitutie plaatsvinden van het inschrijfgeld (indien reeds voldaan).

Bij annulering vanaf de 14e  dag voor vertrek of later zal zullen wij niet meer overgaan tot restitutie van het bedrag.

Onderbreking

Bij het tijdens de vakantieweek onderbreken van de week zijn ouders/ verzorgers zelf verantwoordelijk voor het vervoer en eventuele extra kosten hiervan. Er kan geen restitutie worden verleend van het inschrijfgeld.

Annulering door Stichting IKVW

Bij onze kindervakantieweken gelden een minimum aantal deelnemers. Beneden dit aantal kan de vakantie niet doorgaan. Bij onvoldoende deelnemers behouden wij ons het recht om voor de betreffende vakantieweek tot één week voor vertrek te annuleren. In dit geval zullen wij het inschrijfgeld terugstorten.

Uitsluiting

Voor de vakantieweken van Stichting IKVW gelden een aantal gedragsregels (zoals beschreven in het IKVW Beleidsplan). Deze regels worden kenbaar gemaakt aan het begin van de week. Wanneer blijkt dat een deelnemer zich na een aantal waarschuwingen zich niet aan de regels houdt, kan deze deelnemer van (verdere) deelname worden uitgesloten. Wij zullen hier te allen tijde ouders/verzorgers over informeren. Voorbeelden hiervan zijn wanneer de deelnemer wangedrag vertoont, een goede uitvoering van de vakantieweek bemoeilijkt, of een gevaar vormt voor zichzelf en/of de omgeving.

Stichting IKVW zal hier altijd het oordeel van de hoofdleiding als bindend aannemen. In dit geval bent u als ouder / verzorger zelf verantwoordelijk voor de terugreis van uw kind. Er zal geen restitutie plaatvinden van inschrijfgeld bij het voortijdig beëindigen van de vakantieweek.

Beeldmateriaal (Privacy)

Tijdens de vakantieweek zullen er beeldopnames gemaakt worden (foto’s en/of video’s). Deze kunnen gepubliceerd worden op diverse sociale media om het thuisfront op de hoogte te houden. Ook kunnen deze beelden gebruikt worden voor promotiedoeleinden.

Bijzondere zorg

U bent verplicht om bij of na inschrijving de juiste informatie te verschaffen over bijzonderheden t.a.v. de geestelijke of lichamelijke gezondheid van de deelnemer. Iedere deelnemer dient zelfredzaam te zijn om aan de vakantieweek deel te kunnen nemen.

Het is belangrijk rekening te houden met het feit dat onze begeleiders vrijwilligers zijn die ervaring hebben met leerlingen in het onderwijs, waaronder leerlingen met gedrags- en/of leerproblemen. Zij zijn geen professionals op het gebied van geestelijke of lichamelijke zorg.
De kindervakantieweken van IKVW zijn groepsvakanties, het is dus belangrijk dat uw kind zich kan aanpassen aan de wensen van de groep.

Onze kindervakantieweken vinden meestal plaats op een bosrijk terrein. Uw kind moet zich zelfstandig over het terrein kunnen verplaatsen. Ook zijn de kinderen op de kampen actief bezig met bosspelen, speurtochten en wandelingen. Kan uw kind daar zelfstandig aan meedoen, dan is een lichamelijke beperking geen probleem.

Medicijngebruik

Stichting IKVW draagt geen verantwoordelijkheid voor het juist toedienen van medicijnen. Het is strikt noodzakelijk dat u bij medicijngebruik dit duidelijk aangeeft op het inschrijfformulier, inclusief de dosering en moment van inname. Bij aanvang van de vakantieweek dienen de medicijnen in een afgesloten zakje, duidelijk voorzien van naam, met hierin de doseringen en moment van inname aan de groepsleiding overhandigd worden.

Aansprakelijkheid

Eventuele gevolgen van risico’s, verbonden aan het deelnemen aan vakantieweken van Stichting IKVW, worden gedragen door de deelnemer, ouders en/ of verzorgers. Dit betreft gevolgen van welke aard dan ook en in het bijzonder ten gevolge van een ongeval gedurende de vakantieweek of tijdens de heen- en terugreis. Zij kunnen niet worden afgewenteld op Stichting IKVW. Stichting IKVW en/of de staf aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door deelnemer(s). De eventuele schade zal verhaald worden op de verantwoordelijke deelnemer(s).

Stichting IKVW en/of de staf is tevens niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal, of zoek raken van persoonlijke eigendommen.

Verzekering

Elke deelnemer dient WA verzekerd te zijn. Heeft u geen WA verzekering, adviseren wij u deze alsnog af te sluiten, alsook een reisverzekering voor de periode waarin de vakantieweek valt.